Privacy verklaring Stichting D-Support

De Stichting D-Support  gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, de persoonlijke levenssfeer van onze relaties en de bezoekers van de website. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld  in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de stichting D-Support.

Verwerken van persoonsgegevens

De stichting D-Support  behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan. 

De Stichting D-Support verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van ( oppas-bemiddeling ,donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van een donateurs en oppassers administratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, promotie en marketingdoeleinden
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • het operationeel houden van onze stichting
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via  onze regio coördinatoren , adviseurs, administratie,  en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting D-Support

De Stichting D-Support  verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

bankrekeningnummer

 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bv informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek die regiocoördinatoren hebben met ouders die om oppasbemiddeling vragen  

De Stichting D-Support  verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Nieuwsbrief

De Stichting D-Support  biedt  4 keer per jaar een nieuwsbrief waarmee onze gevers, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt de Stichting D-Support voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Stichting D-Support  gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd..

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Stichting D- Support  kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen

De Stichting D-Support  bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage-  correctie of bezwaar richten aan de Stichting D-Support . Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een verzoek tot inzage-  correctie of bezwaar  op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Beveiligen van persoonsgegevens

De Stichting D-Support  heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van de Stichting D-Support  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan de Stichting D-Support  haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten

Content van andere sites

In de content op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Deze knoppen maken  vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kan u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites

Op de website van de Stichting D-Support  zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De Stichting D-Support  draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen in ons privacybeleid

De  Stichting D-Support behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Contactgegevens Stichting D-Support

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@d-support.org. U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:

Stichting D-Support

Tav mw A.Reiffers

Albert Schweitzerstraat 4

3902 KZ

Veenendaal