Privacy beleid stichting D-Support

Stichting D-Support gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, de persoonlijke levenssfeer van onze relaties en de bezoekers van de website. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die deze wet stelt.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is stichting D-Support.

Verwerken van persoonsgegevens
Stichting D-Support behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

Stichting D-Support verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor oppasbemiddeling, donateurs- en andere overeenkomsten
 • het voeren van een administratie
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, promotie- en marketingdoeleinden
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen
 • het operationeel houden van onze stichting
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onze regiocoördinatoren, adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming en vanwege het gerechtvaardigde belang voor de stichting. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt stichting D-Support
Stichting D-Support verzamelt verschillende persoonsgegevens, te weten

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mailadres
 • interactiegegevens. Dit is informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek die regiocoördinatoren hebben met ouders die om oppasbemiddeling vragen.

Stichting D-Support verzamelt (persoons)gegevens direct bij u en op geen andere wijze.

Nieuwsbrief
Stichting D-Support biedt 4 keer per jaar een nieuwsbrief waarmee onze begunstigers, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden actueel geïnformeerd worden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt stichting D-Support voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens
De stichting gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat deze gegevens worden beschermd..

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De stichting kan alleen uw (persoons)gegevens met derden delen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen
Stichting D-Support  bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw gegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of bezwaar richten aan de stichting. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een verzoek tot inzage, correctie of bezwaar op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Beveiligen van persoonsgegevens
Stichting D-Support heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid betracht en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klantgericht
Op de website van de Stichting D-Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan de organisatie haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Content van andere websites
In de content op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan video’s van bijvoorbeeld YouTube of Vimeo. Deze knoppen maken vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Hyperlinks naar andere websites
Op de website van stichting D-Support zijn ook hyperlinks naar websites van andere partijen opgenomen. D-Support draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Stichting D-Support behoudt zich het recht voor om -waar nodig- wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Contactgegevens stichting D-Support
Als u naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over dit privacybeleid hebt kunt u contact met ons opnemen via info@d-support.org. U kunt ook een brief sturen naar: Stichting D-Support, t.a.v. stichting D-Support, secretaris. Adres: zie colofon